Mạch Việt
Mạch Việt
Mạch Việt
liên hệ

Kinh Doanh-An

  • Call, Zalo:0979.489.723
  • Email: ancd@machviet.com

Kinh Doanh-Trang

  • Call, Zalo:0944.521.040
  • Email: trangdx@machviet.com

Kinh Doanh-Khôi

  • Call, Zalo:098.342.15.23
  • Email: khoind@machviet.com

Kinh Doanh-Huy


Kinh Doanh-Đức

  • Call, Zalo:0965.527.623
  • Email: duccm@machviet.com

Tài liệu kỹ thuật

1. Tài liệu, phần mềm Tự động hóa

2. Phần mềm máy CNC, Laser

3. Tài liệu hướng dẫn, setup CNC

4. KIT Phát Triển

  KIT AVR:

  KIT ARM:

5. Mạch nạp:

  Mạch nạp AVR:

  Mạch nạp ARM:

6. Tủ điện:

  Tủ điện CNC:

Kinh Doanh-Đức


Kinh Doanh-Liên


Kinh Doanh-Trang


Kinh Doanh-Hưng


Kinh Doanh-Khôi